Cele statutowe

     

  • Kreowanie i upowszechnianie wizerunku regionu Warmii i Mazur,
  • w szczególności Mazur Zachodnich, jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą.
  • Dążenie poprzez swoją profesjonalną działalność do zwiększania liczby turystów odwiedzających region Warmii i Mazur.
  • Funkcjonowanie w systemie informacji turystycznej, a także samorządami terytorialnymi z regionu Warmii i Mazur w szczególności Mazur Zachodnich.
  • Inicjowanie, opiniowanie oraz wspomaganie realizacji planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej w regionie.
  • Podnoszenie poziomu świadomości tożsamości lokalnej w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych.
  • Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i lokalnej społeczności, a w szczególności ochrony i poprawy stanu dziedzictwa kulturowego, odnowy wsi, poprawy jakości standardów życia, ożywianie, aktywizowanie, wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich i kapitału ludzkiego.
  • Promocja aktywnego trybu życia wśród społeczności lokalnej i turystów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska